Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Είδη Παραβάσεων Anti-Doping

Ως ντόπινγκ ορίζεται η διάπραξη μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 του Κώδικα του WADA.

Οι αθλητές ή άλλα πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν τί συνιστά παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες, καθώς και τις μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευμένων. Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ:

 1. Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή
 2. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται υπαιτιότητα ή η γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

  Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (υποδείγματα) και η ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του δείγματος επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο υπόδειγμα του διαχωρισμένου δείγματος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υποδείγματος επιβεβαίωσης του διαχωρισμένου δείγματος.

  Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε ένα τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόμενης ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγμα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

  Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα, ο κατάλογος απαγορευμένων, τα διεθνή πρότυπα ή τα τεχνικά έγγραφα δύνανται να καθορίζουν ειδικά κριτήρια για την αναφορά ή την αξιολόγηση ορισμένων απαγορευμένων ουσιών.

 3. Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή
 4. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης μεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται η υπαιτιότητα ή γνώση της χρήσης εκ μέρους του αθλητή, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου.

  Η επιτυχία ή αποτυχία χρήσης ή απόπειρας χρήσης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Για την παράβαση κανόνα ντόπινγκ αρκεί ότι έγινε χρήση ή απόπειρα χρήσης της απαγορευμένης ουσίας ή της απαγορευμένης μεθόδου.

 5. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία από αθλητή
 6. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία από αθλητή είναι η αποφυγή δειγματοληψίας ή η άρνηση ή η μη υποβολή σε δειγματοληψία, χωρίς πλήρη αιτιολόγηση, μετά από ειδοποίηση από προσηκόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 7. Μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού
 8. Οποιοσδήποτε συνδυασμός τριών (3) άκαρπων ελέγχων ή/και παράλειψης υποβολής πληροφοριών εντοπισμού (whereabouts), όπως ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από αθλητή εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών (RTP).

 9. Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ από αθλητή ή άλλο πρόσωπο
 10. Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή ή από προσωπικό υποστήριξης αθλητή
 11. Η εντός αγώνα κατοχή από αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα κατοχή από αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, εκτός εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει ότι η κατοχή γίνεται σύμφωνα με κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (TUE), που του έχει χορηγηθεί, ή παράσχει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

  Η εντός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, ή η εκτός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα σε σχέση με έναν αθλητή, έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν το προσωπικό υποστήριξης αθλητή αποδείξει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με την TUE, που έχει χορηγηθεί σε αθλητή, ή παράσχει άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

 12. Διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο
 13. Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης εκτός αγώνα ουσίας ή απαγορευμένης εκτός αγώνα μεθόδου
 14. Συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο
 15. Η συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συνωμοσία, συγκάλυψη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εσκεμμένη συνέργεια ή απόπειρα συνέργειας, σχετικά με παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή παράβαση του άρθρου 10.14.1. περί κυρώσεων σε αθλητές ατομικών αγωνισμάτων, από άλλο πρόσωπο (απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού ή της προσωρινής αναστολής).

 16. Απαγορευμένη σύμπραξη από αθλητή ή άλλο πρόσωπο
 17. Απαγορεύεται η σύμπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία του εκάστοτε Εθνικού Οργανισμού (εν προκειμένω του Ε.Ο. ΚΑ.Ν.) υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα, με οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο:

  Α. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού, εκτίει περίοδο αποκλεισμού.

  Β. Εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Οργανισμού και ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριμένο πρόσωπο θα ήταν εφαρμοστέοι κανόνες εναρμόνισης με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσώπου ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική, η πειθαρχική ή η επαγγελματική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι μεγαλύτερη.

  Γ. Αν ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής για πρόσωπο που περιγράφεται στα Α και Β.

  Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου, ο Εθνικός Οργανισμός πρέπει να θεμελιώσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς αποκλεισμού του προσώπου υποστήριξης αθλητή. O αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να αποδείξει ότι οποιαδήποτε σύμπραξη με μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα Α και Β, δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύμπραξη δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί. Αν ο Εθνικός Οργανισμός γνωρίζει το μέλος του προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στα Α, Β και Γ, πρέπει να υποβάλει αυτές τις πληροφορίες στον WADA.

 18. Πράξεις αθλητή ή άλλου προσώπου που αποθαρρύνουν αναφορά στις αρχές ή αποτελούν αντίποινα κατά τέτοιας αναφοράς
 19. Οποιαδήποτε ενέργεια που απειλεί ή επιδιώκει να εκφοβίσει άλλο πρόσωπο με σκοπό την αποθάρρυνσή του από το να αναφέρει, καλόπιστα, πληροφορία σχετιζόμενη με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με φερόμενη μη συμμόρφωση με τον Κώδικα, προς τον WADA, τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ, τις αρχές επιβολής του νόμου, πειθαρχικό ή επαγγελματικό όργανο, επιτροπή ακροάσεων ή πρόσωπο που διεξάγει έρευνα για τον WADA ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ.

  Αντίποινα κατά προσώπου το οποίο, καλόπιστα, έχει παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορία σχετιζόμενη με φερόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή με φερόμενη μη συμμόρφωση με τον Κώδικα, προς τον WADA, τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ, τις αρχές επιβολής του νόμου, πειθαρχικό ή επαγγελματικό όργανο, επιτροπή ακροάσεων ή πρόσωπο που διεξάγει έρευνα για τον WADA ή τον οργανισμό αντιντόπινγκ.

  Για τους σκοπούς του άρθρου, τα αντίποινα, η απειλή και ο εκφοβισμός αφορούν σε πράξη που στρέφεται κατά του προσώπου, η οποία είτε γίνεται χωρίς καλή πίστη είτε αποτελεί δυσανάλογη ανταπόδοση.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι