Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ν. 2725/2019 (Ε.τ.Κ. τ. Α΄ φ. 121/17-06-1999) "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις"
Ν. 3057/2002 (Ε.τ.Κ. τ. Α΄ φ. 239/10-10-2002) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις"
Ν. 4791/2021 (Ε.τ.Κ. τ. Α΄ φ. 51/03-04-2021) "Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ."
Ν. 4809/2021 (Ε.τ.Κ. τ. Α΄ φ. 102/19-06-2021) "Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας." Ν. 4825/2021 (Ε.τ.Κ. τ. Α΄ φ. 157/04-09-2021)
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι