Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων δειγμάτων ούρων, αίματος και ορού ελέγχων ντόπινγκ για τις ανάγκες του Ε.Ο.Κ.Α.Ν, και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 496.000,00€ (400.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eokan.gr/,  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Το προς υπηρεσία είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85148000-8 Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και της σύμβασης και για (1) ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 0439.0000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 111.600,00€ και για το οικονομικό έτος 2024 το ποσό των 384.400,00€. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη ΔιαδικτυακήΠύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Τρίτη 11/07/2023, ώρα 20:00 μ.μ.


Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:
Τρίτη 11/07/2023, ώρα 20:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Πέμπτη 10/08/2023, ώρα 20:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
Παρασκευή 18/08/2023, ώρα 11:00 π.μ.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
198154
ΑΔΑΜ Διακήρυξης:
23PROC013059833 


Ο Διοικητής ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Λέων Γρηγόριος

Αρχεία Διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2.xml
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι