Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2023 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ  (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων δειγμάτων ούρων, αίματος και ορού ελέγχων ντόπινγκ για τις ανάγκες του Ε.Ο.Κ.Α.Ν, και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 198.400,00€ (160.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eokan.gr/,  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Το προς υπηρεσία είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85148000-8 Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και της σύμβασης και για (1) ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 0439.0000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 198.400,00€. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€) ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη ΔιαδικτυακήΠύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Τετάρτη 19/07/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:
Τετάρτη 19/07/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Πέμπτη 03/08/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
Παρασκευή 04/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
199248
ΑΔΑΜ Διακήρυξης:
23PROC013116222

Ο Διοικητής ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Λέων Γρηγόριος

Αρχεία Διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2.xml
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι