Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοικητής του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχή υπηρεσιών αναλύσεων δειγμάτων ουρών & αίματος ελέγχων ντόπινγκ για τις ανάγκες του «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)», και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 266.600,00€ (215.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eokan.gr/,  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης σύμβασης.

Το προς υπηρεσία είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85148000-8 Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και της σύμβασης και για (1) ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του φυσικού ή οικονομικού της αντικειμένου. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 0439.0000 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικών έτους 2022 με το ποσό των 266.600,00€. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (4.300,00€) ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Πέμπτη 24/03/2022 και ώρα 23:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:
Παρασκευή 25/03/2022, ώρα 06 : 00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
Παρασκευή 08/04/2022, ώρα 06 : 00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
Τρίτη 12/04/2022, ώρα 11: 30 π.μ.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
157809
ΑΔΑΜ Διακήρυξης:
22PROC010270564

Ο Διοικητής ως Πρόεδρος του

Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Λέων Γρηγόριος

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη διαγωνισμού
  3. Τεχνική προσφορά - Φύλλο Συμμόρφωσης
  4. Οικονομική προσφορά
  5. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι