Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν) έχοντας υπόψιν:  

Τον Κώδικα της WADA 

Τον Ν. 4791/2021, άρθρο 18 

Το ΠΔ 87/2020, άρθρο 19 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν αίτημα για να εκπαιδευτούν ως νέοι δειγματολήπτες/τριες (ΥΕΝ), θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ακόλουθα κωλύματα: 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι, Επιστημών Υγείας ή/και Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας ή συναφών επιστημών. 

2. Να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας (Κατηγορία Β) 

3. Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο 

4. Καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας που θα πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου B2. 

5. Να μην είναι εν ενεργεία αθλητές. Σε περίπτωση που έχουν διατελέσει αθλητές, θα πρέπει να έχουν διακόψει την αθλητική δραστηριότητα από τριετίας τουλάχιστον. Να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει. 

6. Να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αμειβόμενη ή μη) ή συμμετοχή σε όργανα αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας ή επαγγελματικού συνδέσμου. Σε περίπτωση που έχουν διατελέσει εργαζόμενοι ή μέλη οργάνων αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων ή αθλητικών ομοσπονδιών ή επαγγελματικού συνδέσμου, θα πρέπει να έχουν διακόψει τη δραστηριότητα αυτή από τριετίας τουλάχιστον. 

Η παροχή υπηρεσιών προς Αθλητές, είτε με την ιδιότητα του επιτηδευματία είτε μέσω οποιασδήποτε σχέσης εργασίας με φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς Αθλητές, θέτει το Δειγματολήπτη εκτός Μητρώου Δειγματοληπτών. 

Η συγγένεια μέχρι β` βαθμού και η συζυγική ή προσωπική σχέση με Αθλητή, εξαιρεί αυτομάτως το Δειγματολήπτη από τη συμμετοχή σε Δειγματοληψίες στο Άθλημα του εν λόγω Αθλητή.

7. Είναι επιθυμητή και προτιμητέα η κατοχή μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ). 

8. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι - Υποψήφιοι Δειγματολήπτες που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας τους. 

10. Είναι επιθυμητή, εφόσον υπάρχει, επαγγελματική απασχόληση ως αιμολήπτης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αιμολήπτη με έγγραφα που το αποδεικνύουν προκειμένου ο δειγματολήπτης να μπορεί να απασχοληθεί ως Δειγματολήπτης σε Αιμοληψίες. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ – ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Για την ένταξή τους στην εκπαίδευση των Δειγματοληπτών, οι υποψήφιοι Δειγματολήπτες – Υπεύθυνοι Ελέγχου Ντόπινγκ οφείλουν να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν: 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 
Γ) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Επιστημών Υγείας ή/και Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας ή συναφών επιστημών. 
Δ) Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής, 
Ε) Αντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, 
ΣΤ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης 
Ζ) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Α) Κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο εμπειρίας, εφόσον υπάρχει. 
Β) Αποδεικτικό επαγγελματικής απασχόλησης ως αιμολήπτης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αιμολήπτη 
Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν στα γραφεία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν, ταχυδρομικώς ή με email (eananiadou@eokan.gr) τα δικαιολογητικά που ζητούνται και αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. 

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ–ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν αίτημα για να εκπαιδευτούν ως νέοι βοηθοί δειγματολήπτες/τριες (ΒΕΝ), θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ακόλουθα κωλύματα : 
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι, ή Στρατιωτικής ή Αστυνομικής Σχολής 
2. Να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας (Κατηγορία Β) 
3. Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο 
4. Καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας που θα πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου B2. 
5. Να μην είναι εν ενεργεία αθλητές. Σε περίπτωση που έχουν διατελέσει αθλητές, θα πρέπει να έχουν διακόψει την αθλητική δραστηριότητα από τριετίας τουλάχιστον. Να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα. 
6. Να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αμειβόμενη ή μη) ή συμμετοχή σε όργανα αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας ή επαγγελματικού συνδέσμου. Σε περίπτωση που έχουν διατελέσει εργαζόμενοι ή μέλη οργάνων αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων ή αθλητικών ομοσπονδιών ή επαγγελματικού συνδέσμου, θα πρέπει να έχουν διακόψει τη δραστηριότητα αυτή από τριετίας τουλάχιστον. 
Η παροχή υπηρεσιών προς Αθλητές, είτε με την ιδιότητα του επιτηδευματία είτε μέσω οποιασδήποτε σχέσης εργασίας με φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς Αθλητές, θέτει το Δειγματολήπτη εκτός Μητρώου Δειγματοληπτών. 
Η συγγένεια μέχρι β` βαθμού και η συζυγική ή προσωπική σχέση με Αθλητή, εξαιρεί αυτομάτως το Δειγματολήπτη από τη συμμετοχή σε Δειγματοληψίες στο Άθλημα του εν λόγω Αθλητή. 
7. Είναι επιθυμητή και προτιμητέα η κατοχή μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ). 
8. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 
9. Οι ενδιαφερόμενοι - Υποψήφιοι Δειγματολήπτες που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας τους.

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ – ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Για την ένταξή τους στην εκπαίδευση των Βοηθών Δειγματοληπτών, οι υποψήφιοι Δειγματολήπτες – Βοηθοί Ελέγχου Ντόπινγκ οφείλουν να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν: 

1.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 
Γ) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Στρατιωτικής ή Αστυνομικής Σχολής 
Δ) Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής, ή άλλης ξένης γλώσσας. 
Ε) Αντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, 
ΣΤ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης
Ζ) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
Α) Κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο εμπειρίας, εφόσον υπάρχει. 
Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν στα γραφεία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν, ταχυδρομικώς ή με email (eananiadou@eokan.gr) δικαιολογητικά που ζητούνται και αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. 

Στον κάτωθι πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) αναφέρονται οι προς πλήρωση θέσεις ανά Περιφέρεια και ανά ιδιότητα για άνδρες και γυναίκες. 
Ο υποψήφιος δειγματολήπτης και βοηθός δειγματολήπτη μπορεί να δηλώσει μόνο για μια Περιφέρεια και ακόμα και να αλλάξει τόπος διαμονής του μεταγενέστερα δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως δειγματολήπτης η βοηθός δειγματολήπτη σε άλλη Περιφέρεια από την Περιφέρεια για την οποία αιτήθηκε, εκτός και αν καταθέσει σχετικό αίτημα γραπτώς στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν και αυτό εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. 
Σε περίπτωση μη κάλυψης του ζητούμενου αριθμού θέσεων στις αναφερόμενες Περιφέρειες αυτές θα μετακυλήσουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Αττικής. 
Αν ένας ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις και για τις δύο ιδιότητες (ΥΕΝ και ΒΕΝ) μπορεί να αιτηθεί και για τις δύο, ώστε σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ως ΥΕΝ να δύναται να επιλεγεί ως ΒΕΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλαμβάνει: 
• την θεωρητική εκπαίδευση που θα πραγματοποιείται Σάββατα και Κυριακές στα γραφεία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε ένα εντατικό πρόγραμμα και
• την πρακτική εκπαίδευση που θα αφορά στη συμμετοχή των υποψήφιων δειγματοληπτών και υποψήφιων βοηθών δειγματοληπτών στην διαδικασία της δειγματοληψίας, ως συνεργατών των δειγματοληπτών σε διάστημα 3 μηνών, τουλάχιστον 5 φορές. 
Αν η διαδικασία εκπαίδευσης δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΟΚΑΝ για λόγους επιδημιολογικούς, δημόσιας υγείας κλπ, θα πραγματοποιηθεί σε άλλο χώρο που θα κριθεί κατάλληλος, εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί 
• σε πρώτο στάδιο με την επεξεργασία και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων και δικαιολογητικών από την Οργανωτική Επιτροπή του Ε.Ο.ΚΑ.Ν που θα καταλήξει στην αποστολή προσκλήσεων στους επιλεγμένους υποψήφιους για την θεωρητική εκπαίδευση και 
• σε δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιείται αξιολόγηση από τους υπάρχοντες Υπευθύνους Ελέγχου Ντόπινγκ κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης και διενέργεια γραπτών εξετάσεων (που θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά) ώστε να διαμορφωθεί η τελική λίστα των νέων πιστοποιημένων δειγματοληπτών και βοηθών δειγματοληπτών. 
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπαίδευσης, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψήφιους, με ηλεκτρονικό μήνυμα, για τις ημερομηνίες και τις ώρες που θα διενεργηθεί.


Για το Δ.Σ. Ε.Ο.ΚΑ.Ν


Ο Διοικητής

Δρ. Γρηγόρης ΛέωνΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

6

ΑΝΤΡΕΣ

2

4

9

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

7

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

13

ΑΝΤΡΕΣ

8

5

6

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

4

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

3

 

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

 

1

0

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

2

ΑΝΤΡΕΣ

1

1

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

1

 

1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

4

ΑΝΤΡΕΣ

2

2

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

2

1

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

1

2

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

1

 

1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

1Χρήσιμοι Σύνδεσμοι